0
NL

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - Consumenten

1/ Algemene voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden volledig van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven van EXTREMIS NV (Couthoflaan 20B, 8972 Poperinge, 0434.625.128 – hierna ‘EXTREMIS’), op alle overeenkomsten tussen EXTREMIS en zijn klant (‘Klant’) en op alle facturen van EXTREMIS.
Indien er een tegenstrijdigheid is tussen deze algemene verkoopsvoorwaarden en een andere afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen EXTREMIS en de Klant, dan hebben de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst voorrang.
Door een bestelling te plaatsen, aanvaardt de koper zonder voorbehoud onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden van EXTREMIS.

2/ Aanbiedingen - Sluiten van het contract - Herroeping

2.1 De productbeschrijving is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De afmetingen, kenmerken en andere gegevens over de goederen die te koop worden aangeboden, worden enkel ter informatie vermeld en kunnen als dusdanig worden geraadpleegd op de website van EXTREMIS.

Bestellingen zijn pas definitief als ze schriftelijk worden aanvaard door EXTREMIS of worden geleverd door EXTREMIS.

2.2 Herroepingsrecht

De Klant beschikt over een termijn van 14 dagen om het contract zonder opgave van redenen te herroepen, behalve voor goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties of het ontwerp van de Klant.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de (laatste) goederen of het laatste lot of stuk fysiek in bezit neemt.

Om dit herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, moet de Klant EXTREMIS (Couthoflaan 20b, 8972 Proven, Belgium / 0032 57 34 60 20 / 0032 57 34 60 29 / info@extremis.be) aan de hand van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief verstuurd per post, fax of e-mail) op de hoogte brengen van zijn beslissing om dit contract te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dat is niet verplicht. De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring elektronisch invullen en toezenden op onze website www.extremis.com. Als de Klant van deze optie gebruikmaakt, deelt EXTREMIS de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijv. via e-mail) de bevestiging van de ontvangst van zulke herroeping mee.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat voor de Klant om zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

2.3 Gevolgen van de herroeping

Als de Klant het contract herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door EXTREMIS geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat EXTREMIS op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om het contract te herroepen, van EXTREMIS terug.  EXTREMIS betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval worden er voor de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

EXTREMIS mag wachten met terugbetaling tot EXTREMIS de goederen heeft teruggekregen of de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

De Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij het besluit het contract te herroepen aan EXTREMIS heeft medegedeeld, aan EXTREMIS of , Couthoflaan 20b, 8972 Proven, Belgium, terug te zenden of te overhandigen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.  De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 25 EUR.

De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

3/ Prijzen

Prijzen worden uitgedrukt in EUR. De vermelde prijs is vast en omvat alle kosten, tenzij er uitdrukkelijk voorbehoud wordt gemaakt met betrekking tot bijkomende kosten en onverminderd artikel 4.

Indien het btw-tarief vóór de levering verandert, wordt de globale prijs dienovereenkomstig aangepast. De nettoprijs exclusief btw is gelijk aan de verkoopprijs inclusief btw min de korting van de handelaar.

4/ Levering

4.1 De leveringstermijnen en -periodes worden uitsluitend ter indicatie aangegeven. Indien er een leveringstermijn of -periode is overeengekomen, bezorgt de Klant EXTREMIS een schriftelijke ingebrekestelling na overschrijding van een leveringstermijn of -periode. EXTREMIS beschikt na ontvangst van deze ingebrekestelling over een bepaalde termijn van twee maanden om zijn verplichtingen na te komen. Indien EXTREMIS de bestelde goederen niet binnen bovengenoemde termijn van twee maanden levert, heeft de Klant het recht om het contract met onmiddellijke ingang van rechtswege te beëindigen zonder ingebrekestelling en zonder dat EXTREMIS enig recht op schadevergoeding heeft. Indien het contract zoals hierboven vermeld wordt beëindigd, heeft de Klant het recht op een eenmalige vergoeding van 1% van de waarde van de bestelde goederen, onverminderd het recht op andere schadevergoedingen indien de geleden schade wordt aangetoond.

4.2 De Klant is verplicht om de goederen op de afgesproken plaats en tijd in ontvangst te nemen. Indien er op vraag van de Klant wijzigingen worden aangebracht aan de leveringsdatum, -omstandigheden en/of -adres of indien de Klant ons onjuiste informatie hierover verschaft, heeft EXTREMIS het recht om de prijsverhoging en de extra kosten die het gevolg zijn van de onjuiste informatie door te rekenen aan de Klant.

4.3 Alle goederen worden onder eigendomsvoorbehoud geleverd tot de Klant al zijn verplichtingen tegenover EXTREMIS is nagekomen. De Klant is aansprakelijk voor iedere schade aan de geleverde goederen, waarover EXTREMIS in het kader van dit artikel het eigendomsrecht behoudt. De Klant mag goederen onder eigendomsvoorbehoud op generlei wijze in onderpand geven of vervreemden. De Klant verklaart hierbij uitdrukkelijk dat hij kennis heeft genomen van bovengenoemd eigendomsvoorbehoud vóór de levering van de goederen. De Klant is verplicht om zorgvuldig om te gaan met goederen onder eigendomsvoorbehoud en zal deze op een gepaste en schone plaats opbergen en bewaren.

4.4 Onverminderd het eigendomsvoorbehoud gaat het risico vanaf de leveringsdatum over op de Klant.

4.5 Een levering kan enkel plaatsvinden als de Klant al zijn contractuele verplichtingen tegenover EXTREMIS is nagekomen, inclusief de tijdige betaling van vorige leveringen. EXTREMIS heeft wettelijk en zonder enige ingebrekestelling het recht om de levering van huidige of toekomstige bestellingen uit te stellen of zelfs te annuleren tot de volledige betaling van de uitstaande facturen.

5/ Klachten

5.1 EXTREMIS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleine afwijkingen met betrekking tot de bouw, de grootte, het gewicht, de kleur, het ontwerp of enige andere kwaliteit-, kwantiteit- of modelgerelateerde kwesties die de Klant geen schade berokkenen. De materialen, de afwerking of het ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EXTREMIS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke feitelijke onjuistheden en drukfouten.

5.2 Schade als gevolg van transport of een gebrek dat redelijkerwijs door de Klant kan worden opgespoord op het ogenblik van de levering moet, op straffe van nietigheid, op het ogenblik van de levering aan EXTREMIS worden meegedeeld. Deze kennisgeving moet een gedetailleerde beschrijving van de schade of het gebrek bevatten. Afwijkingen die eigen zijn aan het gebruikte materiaal, kunnen geen grond voor een klacht vormen.

5.3 Iedere klacht die het gevolg is van een gebrek aan overeenstemming dat reeds aanwezig was op het ogenblik dat de goederen werden geleverd en duidelijk wordt binnen een periode van twee jaar na de levering van de goederen, moet per aangetekende post aan EXTREMIS worden meegedeeld en uiterlijk twee maanden na de kennisgeving van het defect aan EXTREMIS worden verzonden, op straffe van onontvankelijkheid. Deze kennisgeving moet een gedetailleerde beschrijving van de  niet-overeenstemming of de zichtbare gebreken bevatten.

5.4 Indien de klacht betreffende de gebreken aan de geleverde goederen ontvankelijk en gerechtvaardigd is, kan de Klant kiezen voor de vervanging of herstelling van de goederen of hij kan een gepaste korting of de beëindiging van de overeenkomst eisen. EXTREMIS heeft altijd het recht om de Klant een andere soort vergoeding voor te stellen.

6/ Aansprakelijkheid

6.1 EXTREMIS (of zijn aangestelde beambten, vertegenwoordigers of werknemers) is uitsluitend aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een gebrek van de goederen die door EXTREMIS worden geproduceerd en geleverd of voor schade als gevolg van de uitvoering van deze bestelling indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door fraude, opzettelijke fout, misleiding of grove schuld. EXTREMIS (of zijn aangestelde beambten, vertegenwoordigers of werknemers) is niet aansprakelijk voor andere defecten.

Voor zover EXTREMIS voor het nakomen van zijn verplichtingen afhangt van de samenwerking, dienstverlening of levering van derden, kan EXTREMIS niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die aan deze laatsten te wijten is, inclusief fraude, misleiding, opzettelijke fout en/of grove schuld.

Ingeval EXTREMIS aansprakelijk wordt gesteld voor schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, dit wil zeggen tot het gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid van toepassing is. Indien de schade door een verzekeringscontract is gedekt, is de aansprakelijkheid van EXTREMIS in alle gevallen steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar effectief betaalt. EXTREMIS is enkel aansprakelijk voor directe schade. EXTREMIS is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, inclusief, zonder beperking, gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen en schade aan derden.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gepaste, veilige en wettelijke gebruik van de geleverde goederen.

6.2 EXTREMIS kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor de - gedeeltelijke of volledige, tijdelijke of blijvende - niet-uitvoering van een overeenkomst in geval van overmacht die de correcte uitvoering van een overeenkomst verhindert of deze onmogelijk maakt, ook al waren deze omstandigheden voorzienbaar op het ogenblik dat de overeenkomst werd gesloten. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis of omstandigheid buiten de wil van EXTREMIS om, zoals risico op oorlog, terrorisme, algemene of gedeeltelijke staking (ook bij de leveranciers van EXTREMIS), algemene of gedeeltelijke lock-out, weers- of verkeersomstandigheden (inclusief wegenwerken en verkeersopstoppingen), regeringsbeslissingen, besmettelijke ziektes, bedrijfsongevallen, brand, stroomonderbreking, machinebreuk alsook niet-levering door de leveranciers van EXTREMIS en faillissement van de leveranciers van EXTREMIS. EXTREMIS is niet verplicht om de toeschrijfbare en onvoorzienbare aard aan te tonen van de omstandigheden die aanleiding geven tot overmacht.

7/ Betaling

7.1 Onze facturen zijn netto en contant betaalbaar op de leveringsdatum, tenzij anders overeengekomen. Behoudens bezwaar per aangetekende brief wordt iedere factuur binnen acht dagen na de uitgiftedatum als aanvaard beschouwd.

7.2 Indien de factuur niet betaald is op de vervaldag is de Klant, van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling nodig is, verplicht om interesten te betalen ten belope van 1% per maand voor elke begonnen maand. Bovendien heeft EXTREMIS, ingeval de schuld op de vervaldag zonder geldige reden volledig of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, het recht om na een tevergeefse ingebrekestelling de schuld met 12% te verhogen met een minimum van € 124,00 en een maximum van € 1.860,00, ook al wordt er uitsel verleend en onverminderd het recht van EXTREMIS om een hogere vergoeding te vragen indien de geleden schade wordt aangetoond.

7.3 Indien EXTREMIS twijfels heeft bij de kredietwaardigheid van de Klant als gevolg van gerechtelijke beslissingen tegen de Klant en/of andere aantoonbare gebeurtenissen waardoor de gepaste nakoming van de verbintenissen twijfelachtig en of/onmogelijk wordt, behoudt EXTREMIS zich het recht voor om een voorafgaande betaling te vragen voor de leveringen die nog dienen te gebeuren of om (andere) gepaste garanties van de Klant te vragen. Indien de Klant hier niet mee akkoord gaat, heeft EXTREMIS het recht om de volledige bestelling of een deel ervan te annuleren, ook al zijn alle goederen of een deel ervan al verstuurd of geleverd, onverminderd het recht van EXTREMIS op schadevergoeding.

7.4 Bij niet-betaling van één factuur op de vervaldag dient het totaal van alle andere facturen, zelfs die facturen die nog niet betaalbaar zijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, onmiddellijk betaald te worden.

Bij niet-nakoming van de betalingsvoorwaarden behoudt EXTREMIS zich het recht voor om de uitvoering van alle andere overeenkomsten betreffende de contractuele betrekkingen tussen de partijen, zonder voorafgaande ingebrekestelling of zonder vergoeding, eenzijdig op te schorten.

8/ Beëindiging

Indien de Klant een of meerdere van zijn verplichtingen niet nakomt na een schriftelijke kennisgeving waarin hij acht werkdagen de tijd krijgt om zijn verplichtingen na te komen, en/of indien zijn goederen of een deel daarvan in beslag worden genomen, heeft EXTREMIS het recht om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te vragen, ofwel de overeenkomst met onmiddellijke ingang van rechtswege zonder ingebrekestelling of vergoeding te beëindigen.

Indien de overeenkomst zoals hierboven bepaald wordt opgezegd, zijn alle facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk betaalbaar.

In dat geval heeft EXTREMIS het recht op een eenmalige schadevergoeding die gelijk is aan 30% van de aankoopprijs exclusief btw, onverminderd het recht van EXTREMIS om een hogere vergoeding te eisen voor de effectief geleden schade die aangetoond kan worden, en de teruggave te eisen van de goederen die reeds werden geleverd.

9/ Toepasselijke wetgeving en rechtspraak

Ieder geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met een overeenkomst waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, of dat voortvloeit uit of verband houdt met overeenkomsten die op een latere datum worden gesloten als gevolg van deze overeenkomst, wordt uitsluitend door de Belgische wetgeving geregeld.

Alle geschillen tussen de Klant en EXTREMIS over de geldigheid, interpretatie of toepassing van overeenkomsten die met EXTREMIS worden gesloten, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van Ieper of de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van de Klant, naargelang de keuze van EXTREMIS.

10/ Andere bepalingen

Ingeval een of meerdere bepalingen van de algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig zouden zijn of buiten toepassing zouden worden gelaten door een rechtbankf, blijven de andere bepalingen volledig van kracht. In dergelijke gevallen onderhandelen EXTREMIS en de Klant te goeder trouw om de ongeldige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de opzet en de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk evenaart.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.